İdari Yargıda Süreler

- İdari yargıda dava açma süresi özel kanunda başkaca hüküm bulunmadığı hallerde Danıştay ve idare mahkemelerde altmış gün , vergi mahkemelerinde ise otuz gündür.

- İdari davaya ilişkin süreler tebliğ , ilan yahut yayın tarihini izleyen günden itibaren başlar.

- İdari davanın görevsiz mahkemede açılmış olması halinde , görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemde dava açmak mümkündür.

- İdari işlem ile ilgili olarak dava açmdan önce ilgili makama başvuru halinde  ;altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır ve süreler işlemeye başlar.

- İdari dava açma süresinin geçirilmesinin ardından  idari makamlarca cevap verilmesi halinde süre yeniden işlemeye başlayacaktır.

- İdari işlemden kaynaklanan bir menfaat yada hak ihlali söz konusu olduğundan altmış günlük süre içinde doğrudan tam yargı davası yada iptal ve tam yargı davası açılabilir.

- Tam yargı davası söz konusu olduğundan ; yazılı bildirim yada başka suretle eylemin öğrenilmesi durumunda bir yıl içinde ve her halde beş yıl içinde ilgili idareye başvurularak zararın giderlmesi talep edilir.İdarinin süresi içinde talebi reddi yada sessiz kalması halinde altmış gün içinde tam yargı davası açılır.

Sami Günsen

İzmir-Hukuk Bürosu ve Avukatlık Hizmetleri
Google+

Web site: www.cozumhukuk.net