Boşanmada gizli duruşma talep edilebilir mi?

*4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu md. 184 gereği hakim taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. Duruşmada dile getirelecek olaylar, tanık anlatımları vb. durumlar duruşmanın gizli yapılmasını haklı kılıyorsa hakim bu kararı verecektir.


Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma        :

*Eşlerden biri akıl hastası olursa ve bu sebeple ortak yaşam çekilmez hale gelirse, yakalanılan  bu hastalığın iyileşme ihtimali bulunmuyorsa diğer eş akıl hastalığı nedenine dayanarak boşanma davası açabilir.

*Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için;

a. Eşlerden birinin akıl hastalığına yakalanması gerekir. Akıl hastalığına dair bilirkişi raporu geçerli değildir mutlaka hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu olmalıdır.

b. Eşin yakalandığı akıl  hastalığının tedavisi mümkün olmamalıdır. Tedavinin mümkün olmadığına dair yine sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

c. Akıl hastalığı yüzünden ortak hayat çekilmez hale gelmelidir.

*Akıl hastalığı, taraflar evlenmeden önce varsa ve eş bu durumu  bilerek evlenmişse akıl hastalığı sebebine dayanarak boşanma davası açamaz.

*Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve yaşamın  çekilmez hale geldiğini davayı açan taraf ispat etmelidir.

Kategori Aile Hukuku

Terk Nedeniyle Boşanma      :

*Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ayrılık en az altı ay sürmüş ve durum devam etmekte ise terk edilen eş terk nedenine dayanarak boşanma davası açabilir.

*Terk nedeniyle boşanma davasının açılabilmesinin koşulları:

a. Eşi terk etmek, müşterek konuttan ayrılmak, ortak hayata son vermektir. Yine haklı neden olmadan eve dönmemektedir.

b. Müşterek konutu terk eden eş, evlilik birliğinin yüklediği görevleri yerine getirmemek kastı ile hür iradesi ile terk etmiş olmalıdır.

c. Ayrı yaşama, ayrı yaşamayı haklı gösteren nedenin  ortadan kalkmasından sonra en az altı ay devam etmiş olmalıdır.

d. Davanın koşullarından bir diğeri de haklı neden olmadan eve dönmeyen ve  birlik görevlerini yerine getirmemek için evi terk eden eşe mahkeme kanalı veya noter vasıtası ile ihtarda bulunulmasııdır.

*Terk nedeniyle açılan davada terk süreci ispatlandıktan sonra, hakim terk mutlak boşanma nedeni olduğu için boşanmaya karar vermektedir.

*Terk nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı araştırılmaz.

*Terk için çekilen ihtar sonrası terk eden eş eve dönerse artık terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Kategori Aile Hukuku

Boşanmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?   :

*Boşanma konusuda  kesin karar veren tarafın yapması gereken ilk şey boşanma davasını bir avukat yardımıyla yürütüp yürütmeyeceğine karar vermek olmalıdır.

*Boşanma davasını ve her türlü dava ve hukuki işi bir avukat yardımıyla yürütmek tarafımızca herkese tavsiye edilir.

*Davasını bir avukat ile yürütmek isteyen kişiye , boşanma ile ilgili ne yapması gerektiğini avukatı en iyi ve ayrıntılı şekilde söyleyecek, onu yönlendirecektir.

*Davasını bir avukat yardımıyla yürütmeyip kendi takip etmek isteyen kişilerin  ileride telafisi mümkün olmayan hukuki hatalar yapmamalarını dilemekteyiz.

Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadardır    ?

*Boşanma davalarında, boşanma avukatı   davanın  durumu, koşulları ve yürütülmesi sürecini değerlendirlemelidir. Bu değerlendirme ile yürütülecek her dava ve iş için farklı emek ve çalışma harcanacağının tespiti yapılmaktadır. Gerekli değerlendirme ve tespitler yapıldıktan sonra  boşanma avukatı alacağı dava için İzmir Barosu’nun tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretlerine bakar. Avukat telefonla ücret belirleyemez. Boşanma avukatı olarak tarife ve işin esaslarını belirledikten sonra fiyat belirler. 2013 yılı için tavsiye niteliğinde ücret tarifesi;
Anlaşmalı Boşanma                  :  3.300-TL
Çekişmeli Boşanma                  : 4.250-TL
Tazminat İstemli Boşanma       : 4.250-TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

*Bu tarife tamamen tavsiye niteliğinde olup her avukat bu tarifedeki rakamların altına inebileceği gibi üzerine  çıkma hakkına da sahiptir. Boşanma avukatı arıyorum ücreti nedir gibi sorular tarafımızca ne yazık ki cevaplandırılamamaktadır.

*Alt sınır olarak Türkiye Barolar Birliği ücret tarifesi gereği hiçbir avukat 1320-TL’den aşağı bir boşanma davası alamaz.

*Avukatlık Kanunu ve meslek uygulamaları gereği avukatlık ücreti peşin alınır. Taraflarca ücret üzerinde anlaşıldıktan sonra bir ödeme planı da kararlaştırılır. Bu aşamalardan sonra vekaletname tanzimi ile avukat-müvekkil ilişkisi ve çalışma başlar.

Boşanma Davası Nasıl Açılır    ?

*Boşanma davası, taraflardan birinin ikamet adresinin yetkili olduğu aile mahkemesinde açılır.

*Dava dilekçesinde boşanma nedenleri, deliller, olaylar ayrıntılı bir şekilde gösterilmelidir.

*Boşanma dilekçesi ile birlikte varsa çocuk-çocukların velayetinin isteniyorsa belirtilmelidir.

*Boşanma ile birlikte nafaka, tazminat talepleri varsa dava dilekçesine yazılmalıdır.

*Her türlü dava ve hukuki işinizde ve boşanma davanızda bir avukattan hukuki yardım almanız tarafımızca tavsiye edilir.

 Boşanma İşlemleri Nelerdir?

*Boşanma davası açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus buna kesin olarak karar verip verilmediğinin düşünülmesidir.

*Boşanma kararı kesinleştirildikten sonra öncelikle eşinizle, sonra varsa çocuk veya çocuklarınızla durumu paylaşmalısınız.

*Eşiniz de  boşanmak istiyorsa anlaşmalı boşanma mümkün müdür tartışılmalıdır.

*Anlaşmalı boşanma mümkün değilse çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

*Gerek anlaşmalı gerek çekişmeli boşanma davalarında sizi temsil etmesi ve hukuki yardım sunması için bir avukatla çalışmanız tarafımızca önerilir.

*Boşanma süreci bir dava dilekçesiyle başlayacaktır.

 

 

 

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma    :


*Türk Medeni Kanunu md. 163 :gereğince eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması,  diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

*Bu madde iki ayrı boşanma nedeni düzenlenmiştir, birisi suç işleme diğeri ise haysiyetsiz yaşam sürmedir.

A. Küçük Düşürücü Suç İşleme:
*Küçük düşürücü, yüz kızartıcı bir suç işleyen kişi ile evlilik sürdürmesi kimseden beklenemez.

*Kişi hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, kaçakçılık, zimmet gibi bir suç işlerse, bu toplum tarafından kabul görmez ve yüz kızartıcı bir suçtur.

*Bu suçların direk mağduru boşanmak isteyen eş olmasa bile, toplum tarafından küçük görülen fiillerle yargılanan, suç işleyen kişinin eşi olmak istemeyebilir.

*Suç işleyen eşin fiiline iştirak eden, onu suç işlemesi yönünde teşvik eden eş, bu boşanma nedenine dayanamaz.

B.  Haysiyetsiz Hayat Sürme:

*Haysiyetsiz yaşam tarzı toplumun ahlak, şeref, namus, haysiyet anlayışıyla uyumsuz bir biçimde yaşamaktır.

*Haysiyetsiz yaşam biçimine örnek olabilecek bazı davranışlar: sürekli içki içmek ve  kavga çıkarmak, kumar oynamak, fuhuş yaptırmak,

*Haysiyetsiz yaşamı teşvik eden, bunun için talepte bulunan eş bu boşanma nedenine dayanamaz.

*Her iki boşanma nedeni için  de geçerli olan kural; davacı olan eşin bu neden ile birlikte evliliği yürütmenin kendisi açısından çekilmez hale geldiğini ispat etmek zorunda olmasıdır. Buradaki boşanma nedenleri mutlak boşanma nedenleri değil nisbi boşanma nedenidir.

*Davacı taraf boşanma için suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme olgusunu ispatlamanın yanında, bu olgunun evlilik birliğini çekilmez hale getirdiğini de ispatlamak zorundadır. Aksi halde dava reddedilecektir.

Kategori Aile Hukuku

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış    :


*Türk Medeni Kanunu md. 162 ile üç tane özel ve mutlak boşanma nedeni düzenlenmiştir.

A. Hayata kast    :

*Eşlerden biri, bir diğerinin hayatına öldürme kastıyla  müdahalede bulunuyorsa bu boşanma nedeni gerçekleşmiş olur.

*Hayata kast nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için fiilin belirli olması gerekir. İhmali hareketlerle veya tedbirsizlik, dikkatsizlikle hayati tehlike doğsa bile bu boşanma nedenine dayanılamaz.

*Kişinin eşini balkondan itmesi, arabayla ezmesi, silahla vurması, bıçaklaması, zehirlemesi gibi direk ölüm amacıyla hareket etmiş olması gerekir.


B. Pek Kötü Davranış:

*Pek kötü davranışta öldürme amacı yoktur ancak eşin ruh ve beden bütünlüğü tehlikeye düşürülür.

*Peki kötü davranışa örnek olması açısından birkaç fiil şöyle sıralanabilir: darp etme, ellerini ayaklarını bağlama, sürekli bir odada veya evde kilitli tutmak, işkence yapmak, normal olmayan cinsel ilişkiye zorlamak

*Peki kötü davranışın açık ve tartışmadan uzak olarak ispatlanması gerekir.

C.  Onur Kırıcı Davranış:

*Onur kırıcı davranış eşin kendisine ve aile birliğine ağır saldırı ve hakaretlerde bulunmaktır.

*Onur kırıcı davranışa örnek olması açısından birkaç fiil şöyle sıralanabilir: eşi evden kovmak, hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçla isnat etmek, ev, işyeri gibi ortamlarda başkalarının içinde eşe “puşt, pezevenk, orospu”  gibi hakaretlerde bulunmak

*Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışa maruz kalan eşin , fiilin öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her halde fiilden itibaren beş sene içinde dava açmaması halinde dava hakkı düşer.

* Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışa maruz kalan eş, eşini affederse dava hakkı düşer.

Kategori Aile Hukuku

Zina Nedeniyle Boşanma    :

(Aldatma Nedeniyle Boşanma)
*Hukuk sistemimizde, aldatılan eşin zina nedeniyle boşanma davası açabileceğini kabul etmiştir.

*Burada üzerinde durulması  gereken husus, zina ya da aldatma artık ceza hukuku bakımından suç kabul edilmemektedir. Aldatma bir boşanma nedenidir fakat suç değildir.

*Kanunun düzenlemesi gereği zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için gerekli koşul aldatan tarafın evli olması ve evlilik dışında bir başka kişiyle ilişkiye girmesidir.

*Aynı cinsten iki insanın ilişkisi (erkek erkeğe veya kadın kadına) veya hayvanlarla ilişki zina kabul edilmemektedir. Bu gibi haller haysiyetsiz hayat sürme ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olma olarak kabul edilebilir.

*Yargıtay kararları cinsel ilişkinin teşebbüs aşamasında kalmasını, sadakatsiz davranışları da zina kabul etmektedir. Uygunsuz şekilde çekilmiş fotoğraflar, video kayıtları, ıssız yerlerde görülme de zina sayılmaktadır.

*Zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı iki durumda ortadan kalkar:
1-)Aldatan eşin affedilmesi halinde dava hakkı ortadan kalkar.
2-)Aldatıldığını öğrenen eş, öğrenme tarihinden itibaren altı ay, aldatma fiilinin üzerinden beş sene yıl geçmesine rağmen hukuki başvurusunu yapmazsa dava hakkı kaybolur.

*Zina ve aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında, zina ispatlanırsa, aldatan eş kusurlu addedileceğinden aynı zamanda istem halinde maddi ve manevi tazminat  ödemek zorunda kalacaktır.

*Zina nedeniyle dava açmak için delil elde etmek maksadıyla eşin telefon görüşmeleri gizlice kaydedilirse, gizlice görüntüleri kaydedilirse, sesi kaydedilirse bu kayıtlar ceza kanunu anlamında suç teşkil eder ve elde edilen bu deliller ile zina ispat edilemez zira kanuna aykırı elde edilmiş deliller delil hükmünde değildir ve kullanılamaz.

 

Kategori Aile Hukuku

izmir-avukat-aile-hukuku*Ülkemizde taraflar anlaşmış olsalar dahi boşanmalarına yetkili ve görevli bir mahkemece karar verilmedikten sonra boşanma işlemi gerçekleşmez. Evliliğin sona ermesi, ölüm dışında ancak açılacak bir boşanma davası sonucu mahkeme kararıyla mümkündür.

*Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

*Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.  Kişinin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.

*Boşanma davalarında görevli mahkeme, aile mahkemesidir.

Boşanma davalarında aşağıdabelirtilen kurallar ile birlikte ve ayrıca saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır:

1-) Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.

2-) Hakim, bu olgular hakkında gerek resen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.

3-) Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz.

4-) Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder.

5-) Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

6-) Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

*Boşanma halinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; fakat, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğunu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlarsa, istem üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi halinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

-Boşanma gerekçeleri olarak  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda mutlak boşanma nedenleri tek tek sayılmıştır. Mutlak boşanma nedenleri şunlardır:

1-) Zina : (Zina, Aldatma Nedeniyle Boşanma)
Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden eşin dava hakkı yoktur.

2-) Hayata Kast, Pek Fena Muamele :
Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden eşin dava hakkı yoktur.

3-)Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme :
Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir

4-)Terk : (Terk Nedeniyle Boşanma)
Eşlerden biri evi terk ederse, terk edilen eş noter veya hakim tarafından gönderilecek bir ihtarname ile eve dönmeye davet edilir. Eş bu duruma rağmen iki ay içersinde evine dönmeze, terk edilen eş boşanma davası açabilir.

5-)Akıl Hastalığı :
Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek şartıyla bu eş boşanma davası açabilir.

*Mutlak Boşanma nedenleri dışında nisbi boşanma nedeni olarak da evlilik birliğinin temelinden sarsılması gösterilmektedir. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

*Evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte boşanma dilekçesi vermeleri halinde ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Anlaşmalı boşanma ve eşlerin birlikte verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesi gerekli hususları içermelidir.

*Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir.

*Davaya bakan hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

*Eşler hazır bulunup, bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmaları uygun bulunmaz ise, taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığının takdiri gerekir.

*Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi hallerde tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde deliller toplanıp değerlendirme yapılmalıdır., tarafların her konuda anlaşıp bir televizyon ya da çamaşır makinası gibi konuda anlaşamamıs ve bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının reddedilmesidir.

*Boşanma davalarında taraflar  iddialarını  her türlü delille ispatlanabilirler.  Tanık, fotoğraflar, kredi kartı ekstreleri, pasaport (yurtdışına giriş çıkış tarihleri açısından) şahsi cep telefonu, bilgisayar kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları bu delillerin en sık kullanılanlarıdır.

*Çekişmeli boşanma davasında taraflar davaslarını ispat edemezler ve dava reddedilirse, aynı nedenlerle tekrar boşanma davası açılamaz. Eşler tekrar bir araya gelmezlerse boşanma davasının reddi kararından itibaren üç yıl geçmedikçe yeniden boşanma davası açılamaz.

-Mahkeme kararıyla boşanan kadının üçyüz gün bekleme süresi vardır ve bu süre dolmadan kadın evlenemez. Boşanmadan sonra derhal evlenmek isteyen kadın, koşulları uygunsa bir dava açarak bu bekleme süresinin kaldırılmasını mahkemeden talep edebilir.

Kategori Aile Hukuku